Allmänna leveransvillkor

1. Beställning bekräftas av PFERD NORDIC AB genom skriftligt ordererkännande eller genom leverans. Angivna leveranstider i vår orderbekräftelse är ungefärliga. Leveranstiderna anses ha hållits, när varan levererats ut inom angiven leveranstid eller när beställaren meddelats att varan är leveransklar. Leveranstiden förlängs i rimlig omfattning vid oförutsedda och oundvikliga hinder, som trots stora ansträngningar inte kunnat förhindras, t ex materialbrist, driftsstörningar, konsekvenser av arbetskonflikter eller liknande. Om leveransen pga nämnda omständigheter inte är möjlig, fritas vi från leveransskyldigheten. Beställaren kan häva köpet, om vi vid leveransdröjsmål pga ovan nämnda omständigheter inte kan uppfylla en av oss rimlig ställd senare leverans. Ytterligare anspråk uteslutes, speciellt gällande skadestånd pga att åtagandet varit omöjligt att utföra, pga dröjsmål, skuldsättning vid ingånget avtal och pga otillåtet agerande, såvida de inte beror på löfte eller grov vårdslöshet från vår sida eller från våra chefstjänstemän.

2. Vid leverans av slipband/specialtillverkningar förbehåller vi oss rätten till skäliga avvikelser beroende på tillverkning och vid leverans av katalogartiklar skäliga förpackningsavvikelser från beställt antal. Delleveranser medges efter överenskommelse.

3. Leverans från Tyskland och Sverige.

4. Betalningsvillkor bestäms efter sedvanlig kreditkontroll. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per påbörjad månad.

5. Varan levereras fritt fabrik, dvs ansvaret för varan övergår till beställaren så snart varan lämnat fabriken.

6. Reklamationer skall göras skriftligen och omgående efter det att varan tagits emot.

7. Vid berättigade reklamationer gällande våra filar, fräs-, slip-, polerverktyg, kapskivor och borstar avgör vi om varan skall repareras eller om vi skall lämna ersättning för reklamerad vara. För reklamationer på elektro- och tryckluftmaskiner och tillbehör till dessa repareras eller ersättes utan kostnad alla delar, som är behäftade med sakreklamation. Dessa sakreklamationsanspråk beviljar vi maximalt 12 månader. Detta gäller inte om lagen föreskriver längre tidsperioder. Reklamationer kan endast godkännas, om maskinen returneras i oöppnat skick. För skador som uppstår under denna tid pga icke fackmannamässig behandling, användning av icke originalreservdelar eller igångkörning i främmande verkstäder ersättes ej.

8. Beställaren kan häva köpet om skälig tid för reparation eller ersättningsleverans vid fel som vi bär ansvar för ej kan uppfyllas. Ytterligare anspråk från beställarens sida, speciellt vad gäller ersättning av skador, som inte uppstått på själva varan, är uteslutna. Detta gäller speciellt punkt 1, sista stycket, för dessa villkor nämnda skadeersättningsanspråk.

9. Varorna förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts.

10. Rätt till tekniska ändringar förbehålles.

11. Vi reparerar begagnade elektro- och tryckluftmaskiner efter det att beställaren skriftligt godkänt vårt kostnadsförslag. Reklamationer kan göras gällande inom 12 månader för fackmannamässigt utförda arbeten och felfri materialbeskaffenhet för av oss monterade reservdelar.

12. Vi lagrar data inom ramen för vad som är lämpligt för avtalsförhållandet. Alla data är skyddade enligt dataskyddslagen.

13. Eventuella returer ska i förväg vara godkända av säljare/kundservice. Förpackningen måste vara i originalskick - komplett, oskadad och omärkt/originalmärkt (ej främmande tejp, etiketter etc). Artiklar som utgått ur sortimentet, inte ingår i standarsortimentet (prislistan), har uppgraderats eller fått ny etikett, har ett förbrukningsdatum som understiger 15 mån, får ej returneras. Ett returavdrag på 25% görs vid kreditering.

I övrigt gäller "Allmänna leveransbestämmelser SLIP 03"

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER "SLIP 03"

antagna av Sveriges Slip- och Diamantverktygs-Leverantörers förening SSDL.

1. TILLÄMPLIGHET
Dessa leveransbestämmelser tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat om detta. När uttrycket "skriftligen" används i dessa bestämmelser avses därmed en handling underskriven av båda parter eller brev, telefax, elektronisk post eller andra former som parterna har kommit överens om. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligt för att bli gällande.

2. OFFERTER
Offert gäller mot antagande enl. offertens villkor från offertens datum men med förbehåll för mellanförsäljningar. Offert gäller odelad beställning.

3. BESTÄLLNINGSERKÄNNANDE
Beställningserkännande, mot vilken köparen icke inom i beställningserkännandet angivet antal dagar framställer anmärkning anses till alla delar godkänt och skall vara bestämmande för affären.

4. PRIS
Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå löpande mervärdesskatt.

5. PRISFÖRÄNDRING
Avtalat pris kan ändras med hänsyn till dels kostnadsförändring som är en följd av valutakursförändring eller av svensk eller utländsk myndighets åtgärd, såsom ändring av skatt, tullavgift mm., dels kostnadsförändring som är förorsakad av krig eller annat krisförhållande med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för utförandet av säljarens avtalade prestation.

6. KVANTITET
Säljaren äger rätt till över- eller underleverans med 10 %.

7. PRODUKTINFORMATION
Uppgifter betr. vikt, dimensioner, kapacitet etc. i kataloger, prospekt, cirkulär mm. är ungefärliga och bindande endast i den mån avtalet uttryckligen hänvisar till dem. Tekniska data lämnas med förbehåll för konstruktionsändringar. I katalog eller annan produktinformation givna instruktioner rörande godset och dess handhavande skall noggrant iakttagas. Köparen är vidare skyldig att ställa sig till efterrättelse de övriga anvisningar som säljaren kan uppställa.

8. BETALNING
Betalning skall ske enligt villkor i faktura. Om inte köparen betalar i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Även om reklamationen framställs, måste överenskommen betalningstid iakttagas.

9. TVIST
Tvister i anledning av avtalet skall avgöras av skiljemän enl. lagen om skiljemän. Rör tvisten ett belopp som vid tiden för talans väckande uppgår till högst två basbelopp enl lagen om allmän försäkring har part dock rätt att föra talan inför allmän domstol. Part äger också rätt att för utfående av otvistig förfallen fordran väcka åtal vid allmän domstol.

PFERD Newsletter subscription

Register here free of charge for our PFERD newsletter and receive all the latest news on products, services and promotions from the world of PFERD on a regular basis.